Confèrencia-Debat
Viernes 14/6 de 2019
Facultat de Geografia i Història
Valencia (Universitats)

La UNESCO considera que el patrimoni cultural imma- terial és un factor clau per a la diversitat cultural, la sos- tenibilitat ambiental, la creativitat i el foment del diàleg entre cultures. El Tribunal de les Aigües de la Vega de València va ser inscrit en 2009 en la Llista Representati- va del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO jun- tament amb el Consejo de Hombres Buenos de la Huer- ta de Murcia, en representació dels tribunals de regants de l’Espanya mediterrània, en el context de la primera convocatòria mundial de candidatures.
El Seminari Internacional pretén, en general, abordar la reflexió i la discussió sobre temes relacionats amb la cultura de l’aigua. Així, es tractaran qüestions com el desenvolupament local, els museus de l’aigua, el patri- moni cultural relacionat amb la gestió de l’aigua, les ma- nifestacions artístiques originades amb l’ús de l’aigua, o les oportunitats que ofereixen les fórmules de comuni- cació relacionades amb l’aigua i els museus.
De forma singular, es tractarà en una sessió especí- fica el Tribunal de les Aigües, des de diversos punts de vista: la gestió de l’aigua, com a referent de soste- nibilitat; la museïtzació dels paisatges de l’aigua; els museus de l’aigua, elements del desenvolupament local; el patrimoni cultural del regadiu i les noves tècniques d’anàlisi i posada en valor.
Es persegueix fer visibles a escala global els valors cul- turals i ambientals de la cultura tradicional valenciana del regadiu, d’arrels andalusines, que representa el Tri- bunal de les Aigües. De la mateixa manera es pretén po- tenciar l’intercanvi d’experiències amb altres organis- mes relacionats amb la gestió sostenible del patrimoni cultural immaterial reconeguts per la UNESCO; i subrat- llar-ne la decisiva contribució del patrimoni cultural immaterial de les sèquies a la construcció i el manteni- ment dels paisatges valencians de l’aigua, font d’iden- titat, biodiversitat, agrodiversitat i qualitat ambiental, i recurs estratègic per a la sostenibilitat econòmica de les comunitats de regants i les poblacions. El Seminari s’ha dissenyat per a posar de manifest la singular trajectò- ria històrica del Tribunal de les Aigües i explorar el seu paper com a model internacional per a la resolució de conflictes per l’aigua, així com per a difondre els valors del Tribunal dels Aigües juntament amb la defensa del patrimoni hidràulic i de les hortes tradicionals.

Facultat de Geografia i Història Universitats

Blasco Ibáñez, 28
46010 Valencia